Usługi z zakresu finansów

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie go znaleźć?

Dowiedz się więcej o generatorze not księgowych 40 euro.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności na ogół spotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku wyniknięcia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo pozwala na wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 100 oraz 70 euro.

Kiedy według ustawy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę na 70 euro, a gdy wysokość niespłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co istotne, notę księgową można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, na dodatek bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych często przez długi okres czasu dobrych relacji partnerskich. W końcu zwłoka we wniesienia opłaty może być kwestią przejściowych problemów finansowych bądź jednorazowego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz online

Kiedy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności w firmach, która posiada też innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]